คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University

ประวัติความเป็นมา

คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ก่อตั้งโดยบุคลากรของกลุ่มวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดสอดคล้อง และสนองตอบต่อ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น ดังนั้น จึงได้แยกหน่วยงานจากภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยตัดโอนบุคลากรจากภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจำนวน 6 ราย พร้อมทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจำนวน 2 หลักสูตร และปริญญาโทจำนวน 3 หลักสูตร และปัจจุบันคณะได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท-เอก 1 หลักสูตร  ทั้ง นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานโดยเฉพาะ แรงงานใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยมาโดยตลอดในรอบ 15 ปี ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะเป็นเช่นในอนาคตอีกยาวนาน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะยกฐานะเป็นคณะพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรก็ยังมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนไทยด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเชิงอนุรักษ์มากกว่าการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass tourism) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

พ.ศ. 2548-2562

ปรัชญา


"การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเกิดจากการพัฒนาด้วยปัญญา"

วิสัยทัศน์


"คณะพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
2) ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
3) บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายการการท่องเที่ยวของชาติ
4) สืบสานและธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
5) บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และทำงานอย่างมีความสุข