1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

เป็นหลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน รองรับนักท่องเที่ยวในระดับอาเซียน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งมีทักษะทางด้านภาษาเพื่อรองรับการก้าวสู่พลเมืองโลก

คุณสมบัติผู้เรียน

1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
2) ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. (GPAX)
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (รับตรง)
4) เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
5) ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด
6) มีแฟ้มสะสมผลงานเด่นด้านกิจกรรม ม.4-6 (สำเนา) จำนวน 3 ผลงานเด่น

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ความยั่งยืน รองรับนักท่องเที่ยวในระดับอาเซียน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีทักษะในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งมีทักษะทางด้านภาษาเพื่อรองรับการก้าวสู่พลเมืองโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1) นักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2) ผู้จัดรูปแบบทางการท่องเที่ยว
3) ผู้ออกแบบการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
4) ผู้ออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
5) บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่าง ๆ อาทิ การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการโรงแรม

เอกสารเพิ่มเติม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว


ปรับปรุงข้อมูล 16/6/2566 11:11:52
, จำนวนการเข้าดู 0