2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว(เข้าสู่เว็บไซต์)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในระดับนานาชาติและมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงทางการท่องเที่ยว มีทักษะทางด้านภาษาเพื่อรองรับการก้าวสู่พลเมืองโลก เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้เรียน

1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
2) ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. (GPAX)
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (รับตรง)
4) เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
5) มีรายวิชาภาษาต่างประเทศGPA ไม่ต่ำกว่า 2.75
6) ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด
7) มีแฟ้มสะสมผลงานเด่นด้านกิจกรรม ม.4-6 (สำเนา) จำนวน 3 ผลงานเด่น

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

1) จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาโดยเน้นภาษาอังกฤษ
2) หลักสูตรได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นขั้นบันได และหลักสูตรได้ออกแบบหลัดสูตรแบบ Backward Design กำหนดให้ ELOs มีความสัมพันธ์สู่การเรียนรู้แบบ Bloom (พุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย) และลดระดับสู่รายวิชาต่าง ๆ

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1) ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
2) พนักงานหรือข้าราชการที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
3) พนักงานบริการภายในโรงแรม สายการบิน ภัตตาคาร บริษัททัวร์หรือแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พนักงานหรือข้าราชการที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ในระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่าง ๆ อาทิ การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการโรงแรม

เอกสารเพิ่มเติม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว


ปรับปรุงข้อมูล 16/6/2566 11:11:20
, จำนวนการเข้าดู 0