หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศเชิงวิชาการ สามารถวางแผน บริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.1

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบและประกาศอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

หลักสูตรแบบ 1 แบบ 1.2

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบและประกาศอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

หลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.1

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง
 2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบและประกาศอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

หลักสูตรแบบ 2 แบบ 2.2

 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเกียรตินิยม จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง
 2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระเบียบและประกาศอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่มีเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทย ยกเว้นคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะเดียวที่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ หลักสูตรมุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึกในสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบ Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1) ผู้บริหารมืออาชีพในหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2) อาจารย์ในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
3) นักวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่าง ๆ อาทิ การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งสร้างนักบริหารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการและการวิจัย  อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศ
2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรู้  มีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะรอบด้านในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าอันจะนำไปสู่ความยั่งยืน

ค่าใช้จ่าย

1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 450,000 บาท ตลอดหลักสูตร  (ไม่รวมค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่) โดยชำระภาคการศึกษาละ 75,000 บาท จำนวน 6 ภาคการศึกษา
2) ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

จัดการเรียนการสอน

- เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ รูปแบบ Online หรือ On-site

- การจัดการเรียนการสอนระบบ Modular แบบ Block Course System

เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ

นักศึกษาปริญญาโทต้องนำผลสอบการสอบผ่านตามเกณฑ์มายื่นต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติ จากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้

1. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน

2. TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0

4. MJU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

5. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

6. CMU-eTEGS ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน

MJU-TEP สามารถติดต่อเข้ารับการทดสอบที่ศูนย์ภาษา วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร

2. อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา

3. อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช

ติดต่อหลักสูตร

เพจ Facebook : หลักสูตรโทเอกพัฒนาการท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร เบอร์โทรศัพท์ 0-5387-5158

เอกสารเพิ่มเติม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว


ปรับปรุงข้อมูล 6/10/2566 9:42:36
, จำนวนการเข้าดู 0