หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

หลักสูตรสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ลึกในสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (HIGH VALUE DESTINATION) มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานของทรัพยากร การออกแบบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว การสานเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนด้านหลักสูตรการเรียนการสอนกับภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER) ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LIFE LONG LEARNING)

คุณสมบัติผู้เรียน

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง
2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิชาการหรืออาจารย์ด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
3. นักพัฒนาการท่องเที่ยว
4. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่าง ๆ อาทิ การจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตร 2 ปี (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน) หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยการจัดการเชิงบูรณาการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1)เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะทางปัญญาในการจัดการ และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะการคิดเชิงบูรณาการ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม รวมถึงเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตรสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ลึกในสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination) มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานของทรัพยากร การออกแบบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว การสานเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนด้านหลักสูตรการเรียนการสอนกับภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

ค่าใช้จ่าย

150,000 บาท ตลอดการศึกษา โดยแบ่งการชำระออกเป็น 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 37,500 บาท (ไม่รวมค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่และค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา)

จัดการเรียนการสอน

ภาคปกติ

- เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ รูปแบบ On-site หรือ Online

- การจัดการเรียนการสอนระบบ Modular แบบ Block Course System

ภาคพิเศษ

- เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ รูปแบบ On-site หรือ Online

- การจัดการเรียนการสอนระบบ Modular แบบ Block Course System

เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ

นักศึกษาปริญญาโทต้องนำผลสอบการสอบผ่านตามเกณฑ์มายื่นต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษาภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติ จากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้

1. TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน

2. TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0

4. MJU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

5. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

6. CMU-eTEGS ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน

MJU-TEP สามารถติดต่อเข้ารับการทดสอบที่ศูนย์ภาษา วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร

2. อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา

3. อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช

ติดต่อหลักสูตร

เพจ Facebook : หลักสูตรโทเอกพัฒนาการท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร เบอร์โทรศัพท์ 0-5387-5158

เอกสารเพิ่มเติม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว


ปรับปรุงข้อมูล 6/10/2566 9:31:53
, จำนวนการเข้าดู 0