คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University

คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา