คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
4 พฤศจิกายน 2563 ขอขอบคุณพี่ๆ วิทยากร #ศิษย์เก่า #คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #TDS (ต่อเนื่อง 2 ปี) #TDS2yesr #MJU ทั้ง 2 ท่าน
พี่อ๊อฟ คุณวศิน? คุณใจดี (แม่โจ้ 75) ตำแหน่งวิทยากรแผนงานนำนักเรียนฯ? ฝ่ายการศึกษา #สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
พี่แนน คุณธันยมัย ไชยรินทร์ (แม่โจ้ 81) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเเละหารายได้ งานดูแลลูกค้าหน่วยงานภาคี MOU #อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับงานบริการการท่องเที่ยว "โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบันไดอาชีพและการทำงานด้านการบริการการท่องเที่ยว" ในหัวข้อ "Value of Service" กับน้องๆ นักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปี 1 เป็นกิจกรรมในรายวิชา #พท240 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย อ. อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
และขอขอบคุณคณะวิทยากรจากฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่าน ณ โอกาสนี้
ปรับปรุงข้อมูล : 10/11/2563 10:08:32     ที่มา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3604

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทำตุงไส้หมู
[11.04.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทำตุงไส้หมู เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา ตุง เป็นภาษาถิ่นประจำภาคเหนือ ซึ่งตรงกับคำว่า ธง ในภาษาไทยภาคกลาง ปัจจุบันชาวล้านนาส่วนใหญ่ยังนิยมสร้างตุง เพื่อใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งทางศาสนา งานเทศกาลและเฉลิมฉลองต่าง ๆ ตามคติความเชื่อเดิม แต่แนวโน้มการใช้ตุงเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากบรรดาหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนมักนิยมใช้ตุงประดับตามสถานที่จัดงานต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม หากไม่มีการอนุรักษ์และศึกษารูปแบบคติความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ตุงให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนนำ ไปใช้แล้ว อนาคตการใช้ตุงในพิธีการต่าง ๆ ตามคติความเชื่อเดิมคงจะถูกดัดแปลงให้เพี้ยนไปในที่สุด #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #MJU #TDS #TDSMJU #คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้ #พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้ #tourismdevelopment
11 เมษายน 2567     |      21
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว[27.03.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองให้แก่นักศึกษาโดย อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานในการเปิดพิธี ภายในงาน มีกิจกรรมแชร์ประสบการณ์การทำงานหลังเรียนจบจากรุ่นพี่ คุณจุฑามาศ ทองจันทร์ ผู้จัดการหน้าร้าน Haidilao MAYA Chiangmai และคุณรัศมิมัต ชมภูจี๋ ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกันนั้นได้แนะแนวการศึกาาต่อระดับบัณฑิตศึกษา#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้#tourismdevelopment
27 มีนาคม 2567     |      37
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566
[25.03.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้และ ได้รับเกียรติจากคุณกัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์ เลขานุการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต 1 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานการท่องเที่ยว"ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตวิทยาเพื่อพัฒนาทักษะทางจิตสังคม”ณ ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80
26 มีนาคม 2567     |      40
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46
[15.02.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ระหว่าง วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อช่วยให้บัณฑิตมีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สวยงาม รวดเร็วและกระชับในการเข้ารับปริญญาบัตรจริง โดยมี คณาจารย์และบุคลากรของคณะร่วมกันในการฝึกซ้อมครั้งนี้#Congratulations#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้#tourismdevelopment
15 กุมภาพันธ์ 2567     |      153