คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
[21.06.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร พร้อมกับนักศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ "พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย" ณ วิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
.
ปรับปรุงข้อมูล : 21/6/2567 14:48:51     ที่มา : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 33

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมระหว่างคณะวิทยากรจัดการ มรภ.สงขลา และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
[03.07.67] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้มาร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมระหว่างคณะวิทยากรจัดการ มรภ.สงขลา และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว หลังจากที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ไปแล้ว โดยมีประเด็นดังนี้1. การทำวิจัยร่วมกัน : มรภ.สงขลา คณะวิทยาการจัดการ มีงบประมาณ 700,000 ในการทำวิจัย ซึ่งในปีงบประมาณที่จะถึง ได้มีการวางแผนในการ (1) ทำวิจัยร่วมแบบ area base (2) ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโจทย์วิจัย (3) เป็นวิทยากรตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน2. การจัด course training : อยากให้ทางคณะพัฒนาการท่องเที่ยวทำหลักสูตรอบรม online/onsite โดยทาง มรภ.สงขลา พร้อมที่จะเข้าร่วม เบื้องต้นทำอมรมออนไลน์รายไตรมาสได้3. การจัดการศึกษาดูงาน : หลักสูตร Tobiz แจ้งความประสงค์ในการศึกษาดูงานต่างประเทศพร้อมกับเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของ นศ ปี 4 ประมาณ 25 คน ทาง มรภ.สงขลา รับเรื่องไปเบื้องต้น โดยใช้พื้นที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน4. สหกิจศึกษา : มรภ.สงขลา ได้ทำ mou กับสถานประกอบการ (โรงแรม) ที่เกาะหลีเป๊ะ และภูเก็ต ไว้หลายแห่งที่มีค่าตอบแทนให้ หากที่คณะจะส่งนักศึกษาไปสามารถไปผ่าน คณะวิทยาการจัดการโดยต้องเสียค่าอบรมเตรียมความพร้อมประมาณ 200 บาทต่อคน (พร้อมได้ใบประกาศนียบัตร)5. การบริการวิชาการ : มรภ.สงขลา จะพา นศ มาศึกษาดูงานช่างสิ้นปี 2567 คณะสามารถจัดอาจารย์ให้ความรู้แก่นักศึกษาได้ โดยปี 2566 ดร. เกวลิน ได้ให้บริการวิชาการไปแล้ว#MJU#TDS#TDSMJU#TD#ToBiz#TourismDevelopment#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้
11 กรกฎาคม 2567     |      11
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2566
[04-05.07.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2566(ตามเกณฑ์ CUPT-QMS ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562-2566) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภาย ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ เป็นประธานกรรมการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์พัชร เถียรวรกานต์ และอาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ เป็นกรรมการ, นางสาวทวีพร อดเหนียว เป็นเลขานุการ โดยมีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่าง วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 1 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #MJU #TDS #TDSMJU #TD #ToBiz #TourismDevelopment #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้
4 กรกฎาคม 2567     |      15