คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณพ่อประจันทร์ พิมพ์พิมล บิดาของ รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
[13.05.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณพ่อประจันทร์ พิมพ์พิมล บิดาของ รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี ณ วัดพระนอนขอนตาล อำเภอแม่ริม#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้#tourismdevelopment
13 พฤษภาคม 2567     |      23
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทำตุงไส้หมู
[11.04.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทำตุงไส้หมู เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา ตุง เป็นภาษาถิ่นประจำภาคเหนือ ซึ่งตรงกับคำว่า ธง ในภาษาไทยภาคกลาง ปัจจุบันชาวล้านนาส่วนใหญ่ยังนิยมสร้างตุง เพื่อใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งทางศาสนา งานเทศกาลและเฉลิมฉลองต่าง ๆ ตามคติความเชื่อเดิม แต่แนวโน้มการใช้ตุงเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากบรรดาหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนมักนิยมใช้ตุงประดับตามสถานที่จัดงานต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม หากไม่มีการอนุรักษ์และศึกษารูปแบบคติความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ตุงให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนนำ ไปใช้แล้ว อนาคตการใช้ตุงในพิธีการต่าง ๆ ตามคติความเชื่อเดิมคงจะถูกดัดแปลงให้เพี้ยนไปในที่สุด #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #MJU #TDS #TDSMJU #คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้ #พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้ #tourismdevelopment
11 เมษายน 2567     |      48
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว[27.03.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองให้แก่นักศึกษาโดย อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานในการเปิดพิธี ภายในงาน มีกิจกรรมแชร์ประสบการณ์การทำงานหลังเรียนจบจากรุ่นพี่ คุณจุฑามาศ ทองจันทร์ ผู้จัดการหน้าร้าน Haidilao MAYA Chiangmai และคุณรัศมิมัต ชมภูจี๋ ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกันนั้นได้แนะแนวการศึกาาต่อระดับบัณฑิตศึกษา#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้#tourismdevelopment
27 มีนาคม 2567     |      58
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566
[25.03.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้และ ได้รับเกียรติจากคุณกัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์ เลขานุการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต 1 เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานการท่องเที่ยว"ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตวิทยาเพื่อพัฒนาทักษะทางจิตสังคม”ณ ห้อง 80-301 อาคารเรียนรวม 80
26 มีนาคม 2567     |      59
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46
[15.02.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ระหว่าง วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อช่วยให้บัณฑิตมีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สวยงาม รวดเร็วและกระชับในการเข้ารับปริญญาบัตรจริง โดยมี คณาจารย์และบุคลากรของคณะร่วมกันในการฝึกซ้อมครั้งนี้#Congratulations#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้#tourismdevelopment
15 กุมภาพันธ์ 2567     |      173
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมหารือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
[18.01.57] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดย คุณเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าหารือกับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว, อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และคุณสมพงศ์ สมศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมหารือเกี่ยวกับ การเทียบโอนประสบการณ์การศึกษาด้านการท่องเที่ยว และการเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ที่สนใจ
22 มกราคม 2567     |      158
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม "กาดท่องสุข" บริเวณลานปันสุข
[16-24.12.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม "กาดท่องสุข" บริเวณลานปันสุข (สนามหญ้าหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ) ตลาดนัดนักศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และพัฒนาทักษะอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการโดยนักศึกษา : Project of student a new entrepreneurs startup เวทีสร้างสรรค์สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง โดยเล็งเห็นความสำคัญในการวางแผนเริ่มการสร้างธุรกิจใหม่และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแนวคิดธุรกิจ และแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้การนำไปประกอบธุรกิจได้จริง เชิญ ชิม ช้อป ชิล แชะ แชร์ ได้ที่งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหรา สุขภาพอีกทั้งยังจัดกิจกรรม Work shop ทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในหัวข้อ Eat Well For Healthy  ดังนี้วันที่ 22 ธันวาคม : พบกับเมนูสลัดโรลวันที่ 23 ธันวาคม : พบกับเมนูแซนวิชเกาหลีวันที่ 24 ธันวาคม : พบกับเมนูปอเปี๊ยะสด
10 มกราคม 2567     |      145
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัดนิทรรศการและการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยวฯ ภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
[16-24.12.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัดนิทรรศการและการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยวฯ ภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดนิทรรศการและการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว : Experience From Our Journeys >>> The Next Chapter ภายใต้โครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา ชั้น 2 (The Cowboy Mall) มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่านิทรรศการและการเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว : Experience From Our Journeys >>> The Next Chapter มีเป้าหมายหลักเพื่อเผยแพร่เนื้อหาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์รวมทั้งความก้าวหน้าของการพัฒนางานจากผู้ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวง อว. ) และสนองยุทธศาสตร์ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าของผู้ผ่านการฝึกอบรมนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนพฤศจิกายน รวมระยะเวลา 8 เดือน ในรูปแบบนิทรรศการ จำนวน 25 ผลงานทั้งนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว วางแผนต่อยอดโครงการยกระดับฐานปฏิบัติการทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Innovation Platform) บนฐานทุนภูมิปัญญาและฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีที่ 2 ร่วมกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ รุ่นที่ 2 ภายในปี 2567กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว : Experience From Our Journeys >>> The Next Chapterพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะเวลาการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-20.00 น.การเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ และการท่องเที่ยว : Experience From Our Journeys >>> The Next Chapterสถานที่ : ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะเวลาจัดกิจกรรม : 16,18,20,24 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.การฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนสถานที่ : ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดการฝึกอบรมฯวันที่ 17 ธันวาคม 2566หัวข้อ : สรรสร้าง อย่างสร้างสรรค์ สู่การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว: ถอดบทเรียน BCG สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม วิทยากรโดย อ.ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว และ รศ.ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง ที่ปรึกษาคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยววันที่ 19 ธันวาคม 2566หัวข้อ : From Experience Design to Holistic Tourism Destination Development: เมื่อการออกแบบประสบการณ์คือหัวใจของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบองค์รวม วิทยากรโดย คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งไร่รื่นรมย์ จังหวัดเชียงรายวันที่ 23 ธันวาคม 2566หัวข้อ : ปลูกสุข อย่างสร้างสรรค์ บนแนวคิดความยั่งยืน วิทยากรโดย คุณสราวุธ วงค์กาวิน ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิก จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ยังได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการผ่านการสร้างธุรกิจจำลอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และพัฒนาทักษะอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการโดยนักศึกษา : Project of student a new entrepreneurs startup ในธีมกาดท่องสุข จัดขึ้นบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีธุรกิจจำลองของนักศึกษาจำนวนกว่า 10 ธุรกิจ อาทิ สินค้าชุมชนท่องเที่ยวไทเขินบ้านช่อแลร้าน Northern Thailand Exotic งานคราฟท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
10 มกราคม 2567     |      27
คณาจารย์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน The Unveiling of Our Recently Re-Branded Chiang Mai Marriott Hotel
[15.12.66] อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ #ToBiz คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #TDS#MJUได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน The Unveiling of Our Recently Re-Branded Chiang Mai Marriott Hotel การเปิดตัว โรงแรม Chiang Mai Marriott Hotel จังหวัดเชียงใหม่ ในธุรกิจเครือ Marriott โรงแรมระดับโลก แห่งแรกในภาคเหนือและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ Premium ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับธุรกิจ MICE ในภูมิภาคพร้อมการวางแผนพัฒนาความร่วมมือจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ Memorandum of Agreement #MOA ระหว่างสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับธุรกิจเครือโรงแรมระดับโลก สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติสหกิจศึกษา และการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นในอนาคต
10 มกราคม 2567     |      28
คณาจารย์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนากลุ่มสัมพันธ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร เชิงลึก
[12.12.66] อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ และ อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ #ToBiz คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #TDS#MJUได้รับเกียรติเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนากลุ่มสัมพันธ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร เชิงลึก พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #สสว ณ โรงแรม Ban Chomna Resort จังหวัดเชียงราย#ToBizAcademics
10 มกราคม 2567     |      20
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมหารือ กับผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Department of Tourism Management; College of Humanities and Social Sciences, College of Accounting; School of Economics and Management และ College of Tea Sciences มหาวิทยาลัย Yunnan Agricultural University #YAU Kunming City, Yunnan Province, China เพื่อพัฒนาความร่วมมือจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ Memorandum of Agreement
27 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ อรจนา แสนไชย จันทรประยูร รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ #ToBiz คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #TDS#MJUเข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ จาก Department of Tourism Management; College of Humanities and Social Sciences, College of Accounting; School of Economics and Management และ College of Tea Sciences มหาวิทยาลัย Yunnan Agricultural University #YAU Kunming City, Yunnan Province, Chinaเพื่อพัฒนาความร่วมมือจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ Memorandum of Agreement #MOA ระหว่างสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสาขาวิชา คณะ และวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติสหกิจศึกษาระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ในอนาคต
6 ธันวาคม 2566     |      93
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ บิดาของ อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา
[30.11.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ คุณพ่อไพบูลย์ ลีละพัฒนา บิดาของ อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งศพสวดบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 6 วัดลัฏฐิวัน(พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการณาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. #MJU#TDS#TDSMJU#TD #TourismDevelopment #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้
30 พฤศจิกายน 2566     |      83
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมป์
[03.11.66] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมป์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนผู้สนใจ ให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อต่อไป ดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ www.tourism.mju.ac.th สมัครเรียนได้ที่ https://admissions.mju.ac.th #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU #ToBiz#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้ #tourismdevelopment
3 พฤศจิกายน 2566     |      163