คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
18906_รายงานผลโครงการ_Tobiz CLOs_22พค66
18909_รายงานผลโครงการ_สหกิจศึกษา(1).pdf
19056_รายงานผลโครงการ_Tobiz Trip.pdf
19057_รายงานผลโครงการ_Tobiz YLOs.pdf
19058_โครงการทัศนศึกษาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ฯ.pdf
19059_รายงานผลโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 (กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์).pdf
19162_โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม พี่ให้ น้องฮอม ปีที่ 3.pdf
19219_รายงานผลโครงการ Tourism Development Career Path
19457_โครงการ การสร้างสรรค์ตำรับอาหาร.pdf
19580_รายงานผลโครงการ_Tobiz Club.pdf
19587_โครงการบัณฑิตนักพัฒนา มุ่งสร้างคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน.pdf
19625_รายงานโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่บุคลากร_งบ66_041066pdf.pdf
19629_โครงการจัดทำแผนฯ อ.เชียงดาว.pdf
19881_รายงานผลโครงการ_Tobiz MG.pdf
19882_รายงานผลโครงการ_Tobiz Career.pdf
19978_รายงานผลโครงการ TDS Bootcamp.pdf
20014_รายงานผลโครงการประกันคุณภาพ.pdf
20026_โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ผู้เรียนฯ ระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
20210_โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว.pdf
20259_รายงานผลดำเนินโครงการSmartResearcher2023pdf.pdf
20308_รายงานผลโครงการ_ToBiz Entrepreneur.pdf
20323_โครงการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566.pdf
20327_รายงานผลโครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานฯ.pdf
20360_รายงานผลโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่องท่องเที่ยว.pdf

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5151,โทรสาร 0-5387-5166