คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบระดับปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 1-2566-10.02.2566.pdf
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบระดับปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 2-2566-24.03.2566.pdf
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบระดับปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 4-2565-19.08.2566.pdf
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบระดับปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 5_2565-17.10.2565.pdf
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบระดับปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 6-2565-15.12.2565.pdf

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5151,โทรสาร 0-5387-5166