คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
1-18507 โครงการบ่มเพาะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ.pdf
2-19162 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม พี่ให้ น้องฮอม ปีที่ 3.pdf
3-หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ.pdf
4-19.12.2565 กิจกรรมอบรมการใช้งาน โปรแกรม EndNote.pdf
5-สรุปกิจกรรม TD We CARE SHARE SUPPORT ปีการศึกษา 2565_10.02.2566.pdf
6-โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวคุณค่าสูง-น่าน.pdf
7. สัมมนาวิชาการและนิทรรศการ “Building Experience from Our Journeys”.pdf
กค.-สค.65 Training สำนักหอสมุด.jpg
กิจกรรมของป.โท.jpg
กิจกรรมของป.เอก.jpg

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5151,โทรสาร 0-5387-5166