คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
1. โครงร่างองค์กร_2564_สำหรับประเมิน_12.06.2565.docx
2. AreaForImprovement_คณะ_12 เดือน_06.06.2565.docx
3. C1_ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน_18.06.2565.docx
65_Criteria 3 ผลและกระบวนการวิจัย_32_Draft2_240665.docx
65_Criteria 3_ผลและกระบวนการวิจัย_31_Draft2_230665.docx
8. C6_ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล.docx
C2_ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้_13.06.2565.docx
C7_ผลและกระบวนการบริหารจัดการด้านกายภาพ 20.06.2565.docx
C8.5.docx
C8.5.docx
C8.6.docx
C8_ผลและกระบวนการบริการจัดการ 8.1-8.4.docx
แนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจ.docx
เล่มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว-สำหรับเข้าเล่ม.pdf
เอกสารอ้างอิง.docx

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5151,โทรสาร 0-5387-5166