คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
17533 รายงานผลโครงการติดอาวุธทางปัญญาสำหรับนักพัฒนาการท่องเที่ยว
18107 รายงานผลโครงการบัณฑิตนักพัฒนามุ่งสร้างคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
18196 รายงานผลโครงการสร้างสัมพันธ์ศิษย์เก่า ประจำปี 2565.pdf
18257 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยว การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน.pdf
18267 รายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่โลกอาชีพ (ปัจฉิม) ประจำปีการศึกษา 2564.pdf
18335 รายงานผลโครงการโครงการทัศนศึกษาปี 65.pdf
18410 รายงานผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564.pdf
18499 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
18507 โครงการบ่มเพาะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Start up)

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5151,โทรสาร 0-5387-5166