คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
1.1 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน (ป.ตรี ToBiz ปี 1 ).pdf
1.2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน (ป.ตรี ToBiz ปี 2-4 ).pdf
1.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน (ป.ตรี พัฒนา).pdf
1.4 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน (ป.โท).pdf
1.5 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน (ป.เอก).pdf
1.6 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน (ศิษย์เก่า ป.ตรี ToBiz).pdf
1.7 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน (ศิษย์เก่า ป.ตรี พัฒนา).pdf
1.8 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน (ศิษย์เก่า ป.เอก).pdf
3. ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน (อาจารย์และบุคลากร).pdf

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5151,โทรสาร 0-5387-5166