คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
1. แนะนำอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
2. คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
5. ตารางเรียนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เทอม 1/2565
6. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด และช่องทางการร้องเรียนผลการประเมิน
7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
8. Schedule
9. ความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 65

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5151,โทรสาร 0-5387-5166