คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University
ขอขอบคุณวิทยากรพิเศษให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4 พฤศจิกายน 2563 ขอขอบคุณพี่ๆ วิทยากร #ศิษย์เก่า#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#TDS (ต่อเนื่อง 2 ปี) #TDS2yesr#MJU ทั้ง 2 ท่านพี่อ๊อฟ คุณวศิน? คุณใจดี (แม่โจ้ 75) ตำแหน่งวิทยากรแผนงานนำนักเรียนฯ? ฝ่ายการศึกษา #สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์พี่แนน คุณธันยมัย ไชยรินทร์ (แม่โจ้ 81) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเเละหารายได้ งานดูแลลูกค้าหน่วยงานภาคี MOU #อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับงานบริการการท่องเที่ยว "โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบันไดอาชีพและการทำงานด้านการบริการการท่องเที่ยว" ในหัวข้อ "Value of Service" กับน้องๆ นักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปี 1 เป็นกิจกรรมในรายวิชา #พท240 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย อ. อรุณโรจน์ พวงสุวรรณและขอขอบคุณคณะวิทยากรจากฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่าน ณ โอกาสนี้
10 พฤศจิกายน 2563     |      3624
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนณัฏฐ์ โชคปรีดาพาณิช Tour Guide & Tour Leader (Outbound Tour Specialist) จากบริษัท ชัยทัวร์ จำกัด ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา TB333 Tour Planning and Design
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนณัฏฐ์ โชคปรีดาพาณิช Tour Guide & Tour Leader (Outbound Tour Specialist) จากบริษัท ชัยทัวร์ จำกัด ร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา TB333 Tour Planning and Design นักศึกษาชั้นปี 3 พร้อมรับฟังและให้ข้อเสนอการวางแผนการจัดนำเที่ยวเส้นทางภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก ช่วงเดือนพฤศจิกายนแก่นักศึกษา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 2 อาคารสุวรรวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 สิงหาคม 2563     |      274
ทั้งหมด 1 หน้า