คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
School of Tourism Development, Maejo University

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมระหว่างคณะวิทยากรจัดการ มรภ.สงขลา และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
[03.07.67] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้มาร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมระหว่างคณะวิทยากรจัดการ มรภ.สงขลา และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว หลังจากที่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (mou) ไปแล้ว โดยมีประเด็นดังนี้1. การทำวิจัยร่วมกัน : มรภ.สงขลา คณะวิทยาการจัดการ มีงบประมาณ 700,000 ในการทำวิจัย ซึ่งในปีงบประมาณที่จะถึง ได้มีการวางแผนในการ (1) ทำวิจัยร่วมแบบ area base (2) ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโจทย์วิจัย (3) เป็นวิทยากรตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน2. การจัด course training : อยากให้ทางคณะพัฒนาการท่องเที่ยวทำหลักสูตรอบรม online/onsite โดยทาง มรภ.สงขลา พร้อมที่จะเข้าร่วม เบื้องต้นทำอมรมออนไลน์รายไตรมาสได้3. การจัดการศึกษาดูงาน : หลักสูตร Tobiz แจ้งความประสงค์ในการศึกษาดูงานต่างประเทศพร้อมกับเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของ นศ ปี 4 ประมาณ 25 คน ทาง มรภ.สงขลา รับเรื่องไปเบื้องต้น โดยใช้พื้นที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เป็นพื้นที่ศึกษาดูงาน4. สหกิจศึกษา : มรภ.สงขลา ได้ทำ mou กับสถานประกอบการ (โรงแรม) ที่เกาะหลีเป๊ะ และภูเก็ต ไว้หลายแห่งที่มีค่าตอบแทนให้ หากที่คณะจะส่งนักศึกษาไปสามารถไปผ่าน คณะวิทยาการจัดการโดยต้องเสียค่าอบรมเตรียมความพร้อมประมาณ 200 บาทต่อคน (พร้อมได้ใบประกาศนียบัตร)5. การบริการวิชาการ : มรภ.สงขลา จะพา นศ มาศึกษาดูงานช่างสิ้นปี 2567 คณะสามารถจัดอาจารย์ให้ความรู้แก่นักศึกษาได้ โดยปี 2566 ดร. เกวลิน ได้ให้บริการวิชาการไปแล้ว#MJU#TDS#TDSMJU#TD#ToBiz#TourismDevelopment#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้
11 กรกฎาคม 2567
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2566
[04-05.07.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2566(ตามเกณฑ์ CUPT-QMS ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562-2566) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภาย ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ เป็นประธานกรรมการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์พัชร เถียรวรกานต์ และอาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ เป็นกรรมการ, นางสาวทวีพร อดเหนียว เป็นเลขานุการ โดยมีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่าง วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 414 ชั้น 1 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #MJU #TDS #TDSMJU #TD #ToBiz #TourismDevelopment #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #คณะพัฒนาการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวแม่โจ้
4 กรกฎาคม 2567
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจากสาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้)
[25.06.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจากสาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) จำนวน 34 คน และร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจากสาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางและแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ #มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU #TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้ #tourismdevelopment
25 มิถุนายน 2567
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567
[24.06.67] คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปีการศึกษาที่ 1 เข้าร่วม 331 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในการนี้ ได้แนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการพร้อมกันนั้น ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยาการ ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ นโยบายการจัดการแยกขยะและ ขยะของเสีย ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MJU#TDS#TDSMJU#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#ท่องเที่ยวแม่โจ้#พัฒนาการท่องเที่ยวแม่โจ้#tourismdevelopment
25 มิถุนายน 2567
ขอขอบคุณวิทยากรพิเศษให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4 พฤศจิกายน 2563 ขอขอบคุณพี่ๆ วิทยากร #ศิษย์เก่า#คณะพัฒนาการท่องเที่ยว#TDS (ต่อเนื่อง 2 ปี) #TDS2yesr#MJU ทั้ง 2 ท่านพี่อ๊อฟ คุณวศิน? คุณใจดี (แม่โจ้ 75) ตำแหน่งวิทยากรแผนงานนำนักเรียนฯ? ฝ่ายการศึกษา #สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์พี่แนน คุณธันยมัย ไชยรินทร์ (แม่โจ้ 81) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเเละหารายได้ งานดูแลลูกค้าหน่วยงานภาคี MOU #อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ให้เกียรติมาแบ่งปันประสบการณ์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับงานบริการการท่องเที่ยว "โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบันไดอาชีพและการทำงานด้านการบริการการท่องเที่ยว" ในหัวข้อ "Value of Service" กับน้องๆ นักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง 2 ปี) ชั้นปี 1 เป็นกิจกรรมในรายวิชา #พท240 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย อ. อรุณโรจน์ พวงสุวรรณและขอขอบคุณคณะวิทยากรจากฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่าน ณ โอกาสนี้
10 พฤศจิกายน 2563
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์, ผศ.โสภณ  ฟองเพชร เป็นกรรมการ โดยมีการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสุวรรวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 สิงหาคม 2563